Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

badblood
21:50
badblood
21:47
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
badblood
21:47
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
badblood
21:45
5333 3230
Reposted fromGalGadot GalGadot viapotatos potatos
badblood
21:43
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viawiks wiks
badblood
21:43
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viahattivatti hattivatti
badblood
21:41
Reposted fromshakeme shakeme
badblood
21:41
badblood
21:40
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
badblood
21:40
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
badblood
21:39
2500 de3a 500
badblood
21:39
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
badblood
21:39
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
21:38
2053 887a
Reposted fromkniepuder kniepuder viagreywolf greywolf
21:38
1836 a5c2
Reposted fromkniepuder kniepuder viagreywolf greywolf
21:38
5838 6d5d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viagreywolf greywolf
badblood
21:36
8125 6071

December 01 2019

badblood
21:10
3900 d982 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
21:03
9045 b01f
Reposted fromsavatage savatage
badblood
20:57
1265 9c18 500
Reposted fromsavatage savatage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl