Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

badblood
17:11
6559 e7ef
badblood
17:11
Reposted fromshakeme shakeme viaRudeGirl RudeGirl
badblood
17:11
8126 e369 500
badblood
17:10
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
badblood
17:10
badblood
17:08
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej.
badblood
17:08
badblood
17:08
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli via48hrs 48hrs
badblood
17:07
7977 5a0d
Reposted frompulperybka pulperybka viagreywolf greywolf
badblood
17:05
17:05
5122 1291 500
Reposted fromstrzepy strzepy viapotatos potatos
badblood
17:02
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapiehus piehus
badblood
17:01
2771 5450 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
badblood
17:01
5652 b108 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapiehus piehus
badblood
17:01
3101 03b0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
badblood
17:00
8157 ab85 500
Reposted fromwyspian wyspian viagreywolf greywolf
badblood
17:00
Któż to Ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
badblood
16:59
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione miłością.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
badblood
16:58
5943 5429
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
badblood
16:58
5985 9e1a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl