Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

badblood
23:00
5865 2a08 500
Reposted fromalize alize viaSEX-Group SEX-Group
22:39
1258 1f41 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaHotChick HotChick
badblood
22:38
2059 7e42 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakobiety kobiety
badblood
22:37
2352 f68c 500
badblood
22:37
1363 242f 500
nasagirl
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
badblood
22:21
4523 e15e 500
Reposted fromFienrira Fienrira viagreywolf greywolf
badblood
22:21
2077 633e 500
Reposted frombiru biru viagreywolf greywolf
badblood
22:19
8858 eb16
Reposted fromdelain delain viawislaczka wislaczka
badblood
22:05
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viawislaczka wislaczka
badblood
22:05
6202 bdde 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadogs dogs
badblood
13:01
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove vialetmego letmego
badblood
13:00
badblood
12:56
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutoflove outoflove
badblood
12:26
1764 d651 500
badblood
12:26
4403 cf3c 500
12:26
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viajointskurwysyn jointskurwysyn
badblood
12:25
5845 8af3
Reposted fromoblivious oblivious
badblood
12:24
0502 87f4 500
badblood
12:23
3971 bb4b 500
Reposted fromantichris antichris viakarmacoma karmacoma
badblood
12:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl