Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

badblood
21:57
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
21:55
Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
badblood
21:54
2306 5af4 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapiehus piehus
badblood
21:54
8191 bde8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapiehus piehus
badblood
21:53
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viapiehus piehus
badblood
21:53
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
badblood
21:53
7553 62a6 500
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
badblood
21:52
1850 3eab 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapiehus piehus
badblood
21:51
8610 3c2a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
badblood
21:51
4722 0333 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
badblood
21:51
4733 6e01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
badblood
21:50
8424 4e6b 500
Reposted frommiststueck miststueck viapiehus piehus
badblood
21:50
badblood
21:49
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viapiehus piehus
badblood
21:49
4459 f0ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
badblood
21:46
2485 531f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaciarka ciarka
badblood
21:46
8902 55a1 500
Reposted fromstationC stationC viaciarka ciarka
badblood
21:46
0906 d1a4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
badblood
21:46
W tym momencie jest 6,470,818,671 ludzi na świecie.
Niektórzy uciekają przestraszeni. Inni wracają do domu.
Niektórzy mówią kłamstwa, żeby przetrwać dzień. Inni właśnie mierzą się z prawdą.
Niektórzy są źli, prowadząc wojnę z dobrem. A inni są dobrzy, walcząc ze złem.
Sześć miliardów ludzi na świecie.
Sześć miliardów dusz.

A czasami, wszystkim, czego potrzebujesz, jest jedna.
— Peyton Sawyer, One Tree Hill

September 24 2019

17:13
1885 2aac 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl