Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2018

badblood
07:51
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viaagp agp
badblood
07:51
4147 dd11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagp agp
badblood
07:51
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagp agp
badblood
07:51
5095 8e2a 500
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend viaagp agp
badblood
07:50

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viaagp agp

November 08 2018

badblood
12:41
badblood
12:40
badblood
12:40
2948 282f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaawkwardx awkwardx
badblood
12:36
9587 cdb0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
badblood
12:36
9634 efd4 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
badblood
12:35
2883 fc80
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
badblood
12:35
2889 a53e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
badblood
12:34
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vianiedoopisania niedoopisania

November 06 2018

badblood
22:44
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viasmokingtime smokingtime
badblood
22:43
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viarudaizia rudaizia
badblood
22:41
8382 593d 500
Reposted frombackground background viarudaizia rudaizia
badblood
22:41
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viarudaizia rudaizia
badblood
22:41
badblood
22:40
badblood
22:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl