Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

badblood
21:08
4135 0528 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viavstane vstane

January 18 2018

badblood
19:31
badblood
19:27

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
badblood
19:27
badblood
19:27
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
badblood
19:26

Jej śmierć ma szesnaście lat

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz.

— Anna Świrszczyńska, "Budowałam barykadę"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
badblood
19:25
badblood
19:22
4306 6d01
badblood
08:50
badblood
08:50
Reposted fromshakeme shakeme viaoutoflove outoflove
badblood
08:49
7407 3c8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
badblood
08:49
Chaosamok. Rozpierdolstruktur. 
— Żulczyk
Reposted fromatlantyda atlantyda viacatchdimoment catchdimoment
badblood
08:48
6911 60bf 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viapiehus piehus
badblood
08:47
9697 9e94 500
Reposted fromHanoi Hanoi viapiehus piehus
badblood
08:46
9826 03f8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapiehus piehus
badblood
08:45
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viapiehus piehus
badblood
08:43
9681 293f
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapiehus piehus
badblood
08:43
9680 2664
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapiehus piehus
badblood
08:43
0440 e77d 500
Reposted fromkrzywda krzywda viasarazation sarazation
badblood
08:43
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl