Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

badblood
13:23
5116 06e7 500
badblood
13:23
badblood
13:23
9004 cc15 500
badblood
13:21
badblood
13:21
8897 d489 500
13:21
9641 22b0 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamr-absentia mr-absentia
13:20
9642 ab0b 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamr-absentia mr-absentia
badblood
13:20
badblood
13:16
badblood
13:16
badblood
13:16
Reposted frombluuu bluuu viamr-absentia mr-absentia
badblood
13:15
Reposted frombluuu bluuu viamr-absentia mr-absentia
badblood
06:06
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
badblood
06:06
7813 1241 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamr-absentia mr-absentia
badblood
06:02
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation
badblood
06:01
badblood
06:01
8647 4e0c
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
badblood
06:00
7067 ce64
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation
badblood
05:54
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J.L Wiśniewski
Reposted fromtobecloser tobecloser via4777727772 4777727772
badblood
05:54
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl