Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

19:34
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
badblood
19:33
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viajethra jethra
badblood
19:31
7945 ce1f 500
Reposted fromministerium ministerium viajethra jethra
badblood
19:31
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viajethra jethra
badblood
19:30
9412 059a 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viajethra jethra
badblood
19:27
2924 31eb
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajethra jethra
badblood
19:27
3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi viajethra jethra
badblood
19:27
badblood
19:24
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarazation sarazation
19:24
19:23
19:22
9964 7688 500
Reposted fromwestwood westwood viaretaliate retaliate
badblood
19:21
6867 caa5 500
Reposted fromnyaako nyaako viaCrossroademon Crossroademon
badblood
19:21
Reposted fromFlau Flau viaSurvivedGirl SurvivedGirl
badblood
19:20
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viapiehus piehus
badblood
19:20
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
badblood
19:19
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapiehus piehus
badblood
19:19
5786 c969 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
badblood
19:18
7441 3a97 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagreywolf greywolf
badblood
19:18
7649 4089
Reposted fromepidemic epidemic viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl