Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

badblood
11:32
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viabanshe banshe
badblood
11:32
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viabanshe banshe
badblood
11:32
8414 2fdc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabanshe banshe
11:31
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
badblood
11:29
badblood
11:29
1726 912e
Reposted fromszatatan szatatan viagreywolf greywolf
badblood
11:29
badblood
11:27
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viabanshe banshe
11:25
3702 938a 500
11:24
4105 a680 500
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
11:24
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
badblood
11:24
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viabanshe banshe
badblood
11:23
i am 24 yo and all i am  is sad, alone and pathetic
Reposted fromnot-good-enough not-good-enough viabanshe banshe
badblood
11:23
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabanshe banshe
badblood
11:23
badblood
11:23
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
badblood
11:23
9072 9d43 500
Reposted frommachinae machinae viabanshe banshe
11:22
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viabanshe banshe
badblood
11:22
4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viabanshe banshe
badblood
11:22
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl