Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

badblood
12:12
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
badblood
12:11
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
badblood
12:11
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
badblood
12:11
badblood
12:10
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir viaSurvivedGirl SurvivedGirl
badblood
12:09
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme viaSurvivedGirl SurvivedGirl
badblood
12:09

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
badblood
12:09
badblood
12:09
8066 fc62
Reposted fromjustMeee justMeee viawwannie wwannie
badblood
12:09
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaSurvivedGirl SurvivedGirl
badblood
12:07
3547 e142 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
badblood
12:06
6320 1321 500
Reposted from4777727772 4777727772
badblood
12:06
3989 bfd2
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
badblood
12:06
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
badblood
12:05
badblood
12:04
8341 cc5e 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vialittlewhitelies littlewhitelies
badblood
12:03
12:03
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viascorpix scorpix
badblood
12:00
6099 66f1 500
Reposted frommeem meem viapiehus piehus
badblood
11:59
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl