Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

badblood
17:38
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaSurvivedGirl SurvivedGirl
badblood
17:35
Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew.
— Dawid Podsiadło - Nie Kłami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetheartt mysweetheartt
badblood
17:34
8539 7a8b 500
Reposted from4777727772 4777727772
badblood
17:34
8541 ed06 500
Reposted from4777727772 4777727772
badblood
17:32
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaciarka ciarka
badblood
17:31
5605 e4b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapotatos potatos
badblood
17:31
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapotatos potatos
badblood
17:30
Reposted fromshakeme shakeme
badblood
17:30
badblood
17:27
badblood
17:27
(...) są pewne rzeczy, o których nie warto pamiętać,, a tym bardziej mówić. (...) nieopowiedzianych wspomnień nie sposób wymazać, a niektóre nie zasługują na to, by o nich mówić.
— Chyłka

February 14 2019

badblood
15:01
6035 b352
badblood
14:56
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viapraesens praesens
badblood
14:52
9048 516c 500
14:51
6495 dc42 500
Reposted frombrumous brumous viapraesens praesens
badblood
14:51
4613 5aa0 500
badblood
14:50
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viapraesens praesens
badblood
14:50
3123 b0f6
Reposted fromimradioactive imradioactive viapraesens praesens
badblood
14:48
4116 867a
I donut know who made these...
Reposted fromcorvax corvax viapraesens praesens
badblood
14:43
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viapraesens praesens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl